Contact Us

Myobrace Center

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

ปัจจุบันพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์โต รวมทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก เช่น มีการเรียนรู้ล่าช้า มีการพัฒนาของใบหน้าและขากรรไกรไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ทำการรักษาอาจส่งผลให้เกิดปัญหารุนแรงได้เมื่อเด็กโตขึ้น