Promotion

โปรโมชั่นของเรา

Promotion
โปรโมชั่นของเรา

Myobrace Training

จะได้รับการดูแลจาก Educator และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี

ราคาเดิม 55,000 บาท / 1ปี

โปรโมชั่น 46,000 บาท / 1ปี

การรักษาใช้เวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็ก ถ้าเด็กสามารถทำ Activity ตามคำแนะนำของ Educator ที่กำหนดไว้ จะใช้เวลาในการรักษาไม่นาน และมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง การฝึกฝนควรได้รับความร่วมมือจากตัวเด็กเองเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

Scroll to Top